I. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym „Dorolet”, dostępnym pod adresem elektronicznym: www.dorolet.com.pl.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
  1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
  2) przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204),
  3) przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182),
  4) przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

 Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika, w tym Zamawiającego, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub świadczenia innych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.

 Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

 Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym "Stop Sun", niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.

 Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

 Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego.

 Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

 Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.

 Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

 Sklep - sklep internetowy „Dorolet” dostępny pod adresem elektronicznym www.stopsun.pl

 Sprzedawca - Stop Sun Anna Miącz-Kopczyńska, ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin, NIP: 712-189-95-00 właściciel sklepu internetowego „Dorolet”, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

 Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym„Dorolet”.

 Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

 Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

 Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy.

 II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym „Dorolet” odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz - stanowiącą jego integralną część, Polityką Prywatności.
 5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".
 6. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 8. Nazwy handlowe, nazwy, zdjęcia, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
 10. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

 III. Rejestracja.

 1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jakkolwiek umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak również otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.
 3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać ikonkę "Zaloguj/Zarejestruj się", co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą logowanie (dla zarejestrowanych Użytkowników) i/lub rejestrację Użytkownika.
 4. Kliknięcie w ikonkę "Załóż konto" spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu zawierającą formularz rejestracyjny ("Formularz").
 5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza.
 6. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 7. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę "Zarejestruj się", co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

 IV. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1) dokonywanie Zamówień,
  2) dostęp do stanu i historii Zamówień,
  3) zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy.
 2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą (loginem) Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z małych i wielkich liter oraz zawierać cyfry lub znaki specjalne.
 4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.
 5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, oznaczonego jako "Zapomniałeś hasła?". Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła.
 6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

 V. Zawarcie Umowy

 1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.
 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę "Potwierdźam zakupy".
 4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości oraz miejsca dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na swoje Konto.
 5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o:
  a) cechach wybranego przez siebie Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający, 
  b) sposobie i terminie zapłaty,
  c) sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,
 6. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.
 7. Poprzez kliknięcie w ikonę "Potwierdźam zakupy" Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Z chwilą kliknięcia w przycisk "Potwierdzam zakupy" dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 9. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail ("Potwierdzenie"). Potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy oraz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć w oparciu o specyfikację wskazaną przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest przesłać specyfikację do zamówienia, wysyłając do Sprzedającego wiadomość zwrotną drogą e-mailową na adres: [email protected]. W przypadku braku przesłania specyfikacji do zamówienia przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin, zamówienie zostanie zrealizowane bez specyfikacji.
 11. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 12. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 13. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.
 15. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.
 16. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego „Dorolet” są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

 VI. Modyfikacja Zamówienia

 1. Z uwagi na fakt, że większość Towarów oferowanych przez Sklep jest wykonywana na indywidualne potrzeby Zamawiającego ("szyta na miarę, cięte z metra"), dokonywanie modyfikacji złożonego Zamówienia jest możliwe jedynie w ciągu 12 godzin od momentu dokonania Zamówienia (moment zawarcia Umowy).
 2. W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres elektroniczny: [email protected], wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian.
 3. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 VII. Płatności

 1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:
  a) za pobraniem - ta forma Płatności oznacza, że Zamawiający dokonuje zapłaty z tytułu Ceny i Kosztów dostawy Towaru przy odbiorze przesyłki,
  b) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: 88 2490 0005 0000 4500 3736 7268, wpisując w tytule przelewu "Dorolet.com.pl: numer zamówienia".
  c) kartą kredytową,
  d) e-przelewem - transakcję realizuje system e-card
 2. W przypadku Zamówienia obejmującego produkty:
  a) szyte na miarę,
  b) tkaniny, komponenty cięte z metra, lub
  c) gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę 1000 zł brutto,
  - jedynymi możliwymi formami Płatności są: przelew, e-przelew za pomocą serwisu payu.pl lub paypal.pl.
 3. Zamawiający może także skorzystać z płatności ratalnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

 VIII. Realizacja Zamówienia

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Minimalna wartość zamówienia : 35,00 zł netto bez kosztów przesyłki ( 43,05 brutto). 
 3. Realizacja zamówień odbywa się w terminie osiem dni roboczych od dnia następnego od dokonania pełnej płatności przez Zamawiającego, zaś w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji Płatności "za pobraniem", od dnia następnego od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku realizacji zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 3 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków realizacji zamówienia uzgodnionych przez strony.
 5. W każdym przypadku realizacja zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania płatności przez Zamawiającego, lub - w przypadku Płatności "za pobraniem", 30 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku braku pełnej płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

 IX. Warunki oraz Koszty dostawy

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.
 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera, firmy przewozowej lub Poczty Polskiej - według wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
 3. Koszt dostawy za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej na terytorium Polski wynosi od 13,00 do 46,00 zł. Koszt ten doliczany jest do wartości Zamówienia widniejącej w Potwierdzeniu.
 4. Sprzedawca informuje, że produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu dostarczane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kuriera.
 5. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej, przewozowej lub Poczty Polskiej, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale XI Regulaminu.
 6. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, rachunku lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. Wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz odstąpienia od Umowy.
 7. Sklep internetowy Dorolet.com.pl dostarcza swoje towary w następujących formach:
 • Przesyłka kurierska

Wybierając w sposobie dostawy przesyłkę kurierską należy wybrać jedną z 3 opcji płatności:

o    przelew na nasze konto bankowe,

o    płatność e card,

o    płatność przy odbiorze

 1. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszt dostawy oraz opakowania ponosi Kupujący.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Zamawiający jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 4. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Produkty wolne od wad.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. W wypadku gdy Zamówienie obejmuje Produkty o różnych terminach dostaw właściwym terminem dostawy jest termin najdłuższy.
 8. W przypadku, gdy przewoźnik nie zastanie Zamawiającego pod adresem dostawy pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia lub termin, w którym Zamawiający musi odebrać przesyłkę we wskazanym punkcie odbioru.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki (z winy Zamawiającego) lub nieodebrania przesyłki w terminie wskazanym w awizo z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – przesyłka wraca do Sprzedawcy. W takim wypadku Zamawiający jest pisemnie wzywany do odebrania zamówionego Produktu w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie oraz zapłaty ceny pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy i żądania naprawienia szkody w postaci opłacenia kosztów nadanej i zwrotnej przesyłki. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w ustawowym terminie.

  X. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
 3. Zamawiający może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe:
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  "Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer].
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] ".
 4. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz wraz z  Towarem, w formie papierowej.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zamawiający - konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Zamawiającego.
 10. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał inny sposób zwrotu Towaru do Sprzedawcy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego - konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zwracanego Towaru.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
 12. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty cięte z metra : prowadnice, rurki, profile, kasety, mechanizmy do rolet rzymskich, tkaniny roletowe);
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  XI. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający - konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
 3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:

    a) zostać złożona w formie pisemnej lub przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w Rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dorolet.com.pl.pl,
     b) określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
     c) zawierać dołączony dowód zakupu (np. paragon, rachunek lub fakturę) - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;
    d) wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;
    e) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji.
 2. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.
 4. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań Zamawiającego wobec osób trzecich, za zachowania których to osób sprzedawca w świetle prawa nie odpowiada.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w walucie polskiej przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 8. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 9. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 10. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 11. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 12. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

  XII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.dorolet.com.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.
 2. Sprzedawcą jest Stop Sun Anna Miącz-Kopczyńska, ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin, NIP: 712-189-95-00. REGON 430884753.
 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected].

  XIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale XI pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.dorolet.com.pl.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
 9. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.
 10. Zmiany Regulaminu będą także udostępniane na stronie internetowej Sklepu.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.
 12. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale XII pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Wykonawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 13. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. [email protected] lub listownie na adres: Stop Sun Anna Miącz-Kopczyńska, ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin.
 14. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:
 •   zmiany zakresu świadczonych usług,
 •   zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
 •   zmiany sposobów dostawy,
 •   zmiany funkcjonalności Sklepu,
 •   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 •   zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.
 • braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 6 miesięcy od dnia utworzenia Konta, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
 • naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Rozdziału II pkt. 9 i 10.
Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania